Electronic components company
T. 070-4214-1945
H. 010-3212-1945
F. 031-239-1949
E. info@candh.co
Color Sensors
CM1000
• 제품크기 : 110 * 30mm
• 작동전압 : 12 to 30VDC
• 제어출력 : PNP , NPN
• 사용온도 : -10 to 55℃
• 감지거리 : 30 to 150mm
• 광원형태 : 백색광
• 검출색상 : 7색상
• 통신출력 : RS232C / USB
CM1000-15HEX
• 제품크기 : 110 * 30mm
• 작동전압 : 12 to 30VDC
• 사용온도 : -10 to 55℃
• 감지거리 : 30 to 150mm
• 광원형태 : 백색광
• 검출색상 : 15색상
• 통신출력 : RS232C / USB
CM1000-4RGB
• 제품크기 : 110 * 30mm
• 작동전압 : 12 to 30VDC
• 사용온도 : -10 to 55℃
• 감지거리 : 30 to 150mm
• 광원형태 : 백색광
• 검출색상 : 4색상
• 통신출력 : RS232C / USB
• RGB출력 : 3 channel 0~5V
CM1000-4FLEX
제품크기 : 110 * 30mm
작동전압 : 12 to 30VDC
사용온도 : -10 to 55℃
감지거리 : 30 to 150mm
광원형태 : 백색광
검출색상 : 4색상
통신출력 : RS232C / USB
RGB출력 : 3 channel 0~5V
Serial Data Output
경기도 수원시 권선구 세류동 456-10
사업자등록번호 : 124-48-54202  상호 : 씨앤에이치닷제이지(CNH.JD)  대표 : 박치훈
Tel. 070-4214-1945  / Fax. 031-239-1949  / E-mail. info@candh.co